112 - اسناد رسمی
113 - پلیس + 10
114 - دفاتر ازدواج و طلاق
115 - مراکز تفریحی و رفاهی
116 - خوابگاه
117 - پارکینگ
118 - پمپ بنزین
119 - مراکز تجاری
120 - مراکز خیریه
121 - انبارداری
122 - حمام عمومی
123 - سایر خدمات شهری
لیست فروشگاه ها